Hoppa till innehåll

 I såväl blogg som forum, grupper och medlemssidor är det inte ok enligt lag att:​

 • Förtal, personangrepp eller förolämpningar.
 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
 • Olovlig våldsskildring eller pornografi.
 • Uppmaning till brott.
 • Olovligt bruk av upphovsrättsskyddat material.
 • Svordomar eller obscena ord.
 • Kommersiella budskap eller reklam
 • Sekretessbelagt material.

På www.ma-foto.net är det inte heller ok att:​

 • Ge elaka kommentarer
 • Skapa ryktesspridning
 • Utfrysning
 • Identitetsstölder
 • Skapa hatgrupper
 • Hota

Det är viktigt att inte glömma att en stor del av såväl traditionell mobbning som mobbning på nätet räknas som brottsliga handlingar.

Fotograf www.ma-foto.net har fritt tolkningsföreträde att radera och blockera olämpligt material. www.ma-foto.net står ej till svars om lagen ej följs helt. Hjälp till att hålla kolla och kontakta mig vid tveksamheter och eventuella brott.

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor​

BBS-lagen

Utkom från trycket den 31 mars 1998

Utfärdad den 12 mars 1998.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden.

I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

2 §

Lagen gäller dock inte

 1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,
 2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,
 3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller
 4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post).

Information till användarna

3 §

Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsikt över tjänsten

4 §

Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 §

Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna om

  1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
  2. olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,
  3. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
  4. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,
  5. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,
  6. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller
  7. offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller
 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet. För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten. Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

SFS 2018:1314

Straff

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.

7 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

SFS 2018:1314

Förverkande

8 §

Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt.

SFS 2005:315

 - 
Czech
 - 
cs
Danish
 - 
da
English
 - 
en
Finnish
 - 
fi
French
 - 
fr
German
 - 
de
Japanese
 - 
ja
Norwegian
 - 
no
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Swedish
 - 
sv
Optimized by Optimole